We suggest you to view this website in recommended screen resolution (1024 X 768), for more details click here
A A A

Non Discrimination Notice

It’s important we treat you fairly

That’s why we follow Federal civil rights laws in our health programs and activities. We don’t discriminate, exclude people, or treat them differently on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability. For people with disabilities, we offer free aids and services. For people whose primary language isn’t English, we offer free language assistance services through interpreters and other written languages. Interested in these services? Call Customer Service for help at 1-877-439-2665, (TTY: 711).

If you think we failed to offer these services or discriminated based on race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a complaint, also known as a grievance. You can file a complaint with our Compliance Department in writing to NationsBenefits Compliance Department, 1700 North University Drive, Plantation, FL 33322. Or you can file a complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights at 200 Independence Avenue, SW; Room 509F, HHH Building; Washington, D.C. 20201 or by calling 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697) or online at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Get help in your language

Separate from our language assistance program, we make documents available in alternate formats. If you need a copy of this document in an alternate format, please call Customer Service at 1-877-439-2665, TTY: 711.

English: ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Spanish: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al Call 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Albanian: KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-877-439-2665 (TTY:711).

Amharic:

Arabic:

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 2665-439-877-1 (رقم هاتف الصم والبكم: 711).

Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-877-439-2665 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

Assyrian:

ܙܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ. ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 2665-439-877-1 (TTY: 711)

Bassa: Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-877-439-2665 (TTY:711)

Bengali: লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন ১-877-439-2665 (TTY: 711)

Burmese:

Chinese: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-439-2665(TTY:711)

Dinka: PIŊ KENE: Na ye jam në Thuɔŋjaŋ, ke kuɔny yenë kɔc waar thook atɔ̈ kuka lëu yök abac ke cïn wënh cuatë piny. Yuɔpë 1-877-439-2665 (TTY: 711)

Dutch: AANDACHT: Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten. Bel 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Farsi:

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 2665-439-877-1 (TTY: 711) تماس بگیرید.

French: ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-877-439-2665 (ATS : 711).

German: ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Greek: ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Gujarati: સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Haitian: ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Hindi: ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-877-439-2665 (TTY: 711) पर कॉल करें।

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Igbo: Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Ilokano: PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam. Awagan ti 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Indonesian: PERHATIAN: Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis. Hubungi 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Italian: ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Japanese: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-877-439-2665(TTY:711) まで、お電話にてご連絡ください。

Khmer:
ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-877-439-2665 (TTY: 711)

Kirundi: ICITONDERWA: Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu. Woterefona 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Korean: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-439-2665 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

Lao: ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Navajo: D77 baa ak0 n7n7zin: D77 saad bee y1n7[ti’go Diné Bizaad, saad bee 1k1’1n7da’1wo’d66’, t’11 jiik’eh, 47 n1 h0l=, koj8’ h0d77lnih 1-877-439-2665 (TTY: 711.)

Nepali: ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 1-877-439-2665 (टिटिवाइ: 711)

Oromo: XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Pennsylvania Dutch: Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Polish: UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Portuguese: ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Punjabi: ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-877-439-2665 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Romanian: ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit. Sunați la 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-877-439-2665 (телетайп: 711).

Samoan: MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala Gagana fa'a Sāmoa, o loo iai auaunaga fesoasoan, e fai fua e leai se totogi, mo oe, Telefoni mai: 1-877-439-2665 (TTY:711).

Serbo-Croatian: OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-877-439-2665 (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 711).

Swahili: KUMBUKA: Ikiwa unazungumza Kiswahili, unaweza kupata, huduma za lugha, bila malipo. Piga simu 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Thai: เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Ukrainian: УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 1-877-439-2665 (телетайп: 711).

Urdu:

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں 2665-439-877-1 (TTY: 711).

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Yiddish:

אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס פריי פון אפצאל. רופט 1-877-439-2665 (TTY:711).

Yoruba: AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-877-439-2665 (TTY: 711).

Online Representative

Click to return to video call

00:30

Connect with a representative for assistance.

Please wait while we connect you with a representative.

No Internet Connection

You are not connected to the Internet! Please reconnect to use Virtual Care

You’re talking to

Advisor

Connection Lost

The connection was lost, hold on while we attempt to reconnect…

00:30

Connection Error

Oh No! Unfortunately, we are unable to reconnect. How would you like to proceed now ?

Uh no!

Something went wrong, please close the window and try hitting ‘Help’ again

Submit Request

End Session

Thank you! Your session has been ended.

We're glad you're here, but...

Thank you for connecting with a representative. Unfortunately, we are currently closed. Please try us again Monday through Friday, 8:00 a.m. to 8:00 p.m. ET.

Close Session

Do you wish to end your session with a representative?